"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
2024-06-07
ZARZĄD "SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻEZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26.06.2024 R. O G...
31.05 .2024 R. DZIEŃ WOLNY OD PRACY
2024-05-28
Dzień 31.05.2024 r. jest dniem wolnym od pracy w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailDziałalność samorządowa

DEFINICJA:
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
Spółdzielnie swoją działalność opierają na wartościach takich jak: samopomoc, samo odpowiedzialność, demokracja, równość, sprawiedliwość i solidarność. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu, spółdzielcy wierzą w wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej oraz troski o innych.
Podstawy działania każdej Spółdzielni winny stanowić następujące międzynarodowe zasady spółdzielcze:
 1. Dobrowolne i powszechnie dostępne członkostwo.
 2. Demokratyczna kontrola.
 3. Ekonomiczne uczestnictwo członków.
 4. Samorząd i niezależność
 5. Kształcenie, szkolenie i informowanie.
 6. Współpraca pomiędzy Spółdzielniami.
 7. Troska o społeczności lokalne.
Organami Spółdzielni są:
 1. Zebranie Przedstawicieli,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd,
 4. Zebrania Grup Członkowskich.
Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
 1. produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
 2. wykonywanie instalacji elektrycznych,
 3. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 4. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 5. tynkowanie,
 6. zakładanie stolarki budowlanej,
 7. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 8. malowanie i szklenie,
 9. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 10. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 11. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 12. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 13. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 14. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 15. hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 16. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 17. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 18. pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 19. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 20. działalność agencji reklamowych,
 21. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.
Członkami Spółdzielni mogą być:
 1. osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, które wyrażają gotowość korzystania z usług Spółdzielni i przestrzegania postanowień jej statutu,
 2. osoby fizyczne o ograniczonej zdolności do czynności prawnych w wieku od13 do 18 lat.
Przystępujący do Spółdzielni zobowiązany jest:
 1. wypełnić deklarację członkowską, zadeklarować ilość udziałów, wnieść wpisowe,
 2. wnieść zaliczkę na każdy zadeklarowany udział w wysokości 1/12 jednego udziału w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej i wniesienia wpisowego,
 3. wnieść zadeklarowane udziały w terminie określonym w deklaracji członkowskiej, który nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej i wniesienia wpisowego.
Obowiązkowy udział członkowski wynosi 1.200,00 zł.
Wpisowe wynosi 20,00 zł i nie podlega zwrotowi.
Członek może zadeklarować i wnieść nieograniczoną ilość udziałów.
Każdy członek dysponuje jednym głosem, niezależnie od ilości udziałów.

Prawa i obowiązki  wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
Członek Spółdzielni ma prawo:
 1. uczestniczenia w Zebraniu Grupy członkowskiej,
 2. wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni,
 3. otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,
 4. żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności,
 5. udziału w nadwyżce bilansowej,
 6. do bonifikaty od zakupów towarów i usług, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholu, na podstawie karty członkowskiej, o ile posiada pełny obowiązkowy udział członkowski. Wysokość bonifikaty oraz minimalną kwotę zakupów, od której bonifikata będzie udzielana, określa uchwałą Zarząd Spółdzielni,
 7. do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.

Członek Spółdzielni obowiązany jest:
 1. przestrzegać przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nim regulaminów,
 2. dbać o rozwój Spółdzielni oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych, szczególnie poprzez dokonywanie zakupów w placówkach Spółdzielni,
 3. współpracować ze Spółdzielnią nad podnoszeniem efektywności jej działania,
 4. wnieść wpisowe, jeden udział lub zadeklarowane ilości udziałów,
 5. zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia na członka,
 6. uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 7. w przypadku podniesienia wysokości udziałów, do jego uzupełnienia zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli.
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu zrzesza  247
 członków.

W ramach działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska, Spółdzielnia wspiera lokalne instytucje kultury, jak również fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje pożytku publicznego o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim.
projekt i realizacja PRONETIX