"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
2024-06-07
ZARZĄD "SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻEZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26.06.2024 R. O G...
31.05 .2024 R. DZIEŃ WOLNY OD PRACY
2024-05-28
Dzień 31.05.2024 r. jest dniem wolnym od pracy w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZARZĄD
"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLU
ZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻE

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26.06.2024 R. O GODZ. 15.00
W OBIEKCIE SOCJALNYM PRZY UL. 1 MAJA 19 W OPOLU

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni.
2. Wybór:
a. Komisji Mandatowej,
b. Komisji Skrutacyjnej,
c. Komisji Uchwał.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni oraz jego zdolności do obradowania i podejmowania uchwał - odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2023.1
Informacja o realizacji wniosków z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 27.06.2023 r.1
Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Spółdzielni w roku 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok i ocena działalności Spółdzielni przez Radę Nadzorczą.1
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni informacji o Zebraniach Grup Członkowskich odbytych w dniach 04.06.2024 r. i 05.06.2024 r.
8. Przedstawienie przez Zarząd:1
a. programu działania Spółdzielni na rok 2024,
b. projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni.
9. Dyskusja nad sprawami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni.
Zgłaszanie wniosków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2023,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,
d. udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółdzielni za rok 2023,
e. przeznaczenia nadwyżki bilansowej osiągniętej przez Spółdzielnię za rok 2023,
f. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalno-oświatowej Spółdzielni na rok 2024,
g. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
h. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok i sporządzenia oceny oraz raportu z tego badania,
i. zwrotu udziałów gotówkowych byłym członkom Spółdzielni, których członkostwo ustało w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. oraz ich następcom prawnym,
j. wypłat udziałów zwaloryzowanych byłym członkom Spółdzielni, których członkostwo ustało w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. oraz ich następcom prawnym,
k. przyjęcia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
11. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
12. Wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
13. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
14. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
15. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał.
16. Zakończenie obrad.

_________________________
1 W związku z przekazaniem Przedstawicielom przed Zebraniem Przedstawicieli, zgodnie z § 24 ust. 5 i § 26 ust. 7 statutu Spółdzielni, materiałów sprawozdawczo-informacyjnych będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli, sprawa nie będzie szczegółowo omawiana, a referat w temacie ograniczy się do omówienia najistotniejszych kwestii i udzielenia wyjaśnień oraz odpowiedzi - chyba że uchwałą Zebrania Przedstawicieli postanowi się odmiennie.
Z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli można nadto zapoznać się w siedzibie Spółdzielni - Opole, "Galeria Opolanin", Plac Teatralny 13.
                                                                                                                                                                                                          Zarząd Spółdzielni


projekt i realizacja PRONETIX