"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
2024-06-07
ZARZĄD "SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻEZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26.06.2024 R. O G...
31.05 .2024 R. DZIEŃ WOLNY OD PRACY
2024-05-28
Dzień 31.05.2024 r. jest dniem wolnym od pracy w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZARZĄD
"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLU
ZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻE

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27.06.2023 R. O GODZ. 15.00
W OBIEKCIE SOCJALNYM PRZY UL. 1 MAJA 19 W OPOLU

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór:
a. Komisji Mandatowej,
b. Komisji Skrutacyjnej,
c. Komisji Uchwał.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do obradowania i podejmowania uchwał - odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2022.1
Informacja o realizacji wniosków z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 21.06.2022 r.1
Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Spółdzielni w roku 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok i ocena działalności Spółdzielni przez Radę Nadzorczą.1
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności SDH "Za Odrą" Sp. z o.o. w Opolu za I półrocze 2022 r.1
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni informacji z lustracji Spółdzielni w 2023 roku ze szczególnym uwzględnieniem wniosków polustracyjnych.1
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni informacji o Zebraniach Grup Członkowskich odbytych w dniach 08.05.2023 r. i 09.05.2023 r.
10. Przedstawienie przez Zarząd:1
a. programu działania Spółdzielni na rok 2023,
b. projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli.
11. Dyskusja nad sprawami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni.
Zgłaszanie wniosków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2022,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022,
d. udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółdzielni za rok 2022,
e. przeznaczenia nadwyżki bilansowej osiągniętej przez Spółdzielnię za rok 2022,
f. rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni,
g. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalno-oświatowej Spółdzielni na rok 2023,
h. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
i. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok i sporządzenia oceny oraz raportu z tego badania,
j. zwrotu udziałów gotówkowych następcom prawnym byłych członków Spółdzielni, których członkostwo ustało w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,
k. wypłat udziałów zwaloryzowanych następcom prawnym byłych członków Spółdzielni, których członkostwo ustało w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,
l. przyjęcia Regulaminu wyborów delegatów Spółdzielni na 51 Zjazd Delegatów KZRSS "Społem".
13. Zgłaszanie kandydatów na delegatów Spółdzielni na 51 Zjazd Delegatów KZRSS "Społem".
14. Wybory delegatów Spółdzielni na 51 Zjazd Delegatów KZRSS "Społem".
15. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów delegatów Spółdzielni na 51 Zjazd Delegatów KZRSS "Społem".
16. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
17. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał.
18. Zakończenie obrad.

_________________________
1 W związku z przekazaniem Przedstawicielom przed Zebraniem Przedstawicieli, zgodnie z § 24 ust. 5 i § 26 ust. 7 statutu Spółdzielni, materiałów sprawozdawczo-informacyjnych będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli sprawa nie będzie szczegółowo omawiana, a referat w temacie ograniczy się do omówienia najistotniejszych kwestii i udzielenia wyjaśnień oraz odpowiedzi - chyba że uchwałą Zebrania Przedstawicieli postanowi się odmiennie.
Z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli można nadto zapoznać się w siedzibie Spółdzielni - Opole, "Galeria Opolanin", Plac Teatralny 13.
                                                                                                                                                                                                          Zarząd Spółdzielni

 
Zasady obowiązujące uczestników Zebrania Przedstawicieli w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego:

1. Uczestnikom Zebrania Przedstawicieli zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad sanitarnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, a w szczególności:
a. zdezynfekowanie rąk przed wejściem na salę obrad,
b. posiadanie własnych środków piśmiennych (długopisy),
c. zachowanie bezpiecznego dystansu od innych uczestników Zebrania Przedstawicieli.
2. Środki do dezynfekcji rąk zapewnia Spółdzielnia.
3. Uczestnicy Zebrania Przedstawicieli zobowiązani są do zajęcia miejsca na sali obrad w miejscu wyznaczonym przez organizatora Zebrania Przedstawicieli i stosowania się do instrukcji i poleceń organizatora oraz pracowników obsługi Zebrania Przedstawicieli.
projekt i realizacja PRONETIX