"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
2024-06-07
ZARZĄD "SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻEZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26.06.2024 R. O G...
31.05 .2024 R. DZIEŃ WOLNY OD PRACY
2024-05-28
Dzień 31.05.2024 r. jest dniem wolnym od pracy w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZARZĄD
"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLU
ZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻE

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 21.06.2022 R. O GODZ. 15.00
W OBIEKCIE SOCJALNYM PRZY UL. 1 MAJA 19 W OPOLU

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór:
a. Komisji Mandatowej,
b. Komisji Uchwał.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do obradowania i podejmowania uchwał - odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2021.1
Informacja o realizacji wniosków z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 29.09.2021 r.1
Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Spółdzielni w roku 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 rok i ocena działalności Spółdzielni przez Radę Nadzorczą.1
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności SDH "Za Odrą" Sp. z o.o. w Opolu za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2021.1
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni informacji o Zebraniach Grup Członkowskich odbytych w dniach 17.05.2022 r. i 18.05.2022 r.
9. Przedstawienie przez Zarząd:1
a. programu działania Spółdzielni na rok 2022,
b. projektów uchwał.
10. Dyskusja nad sprawami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni.
Zgłaszanie wniosków.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2021,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021,
d. udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółdzielni za rok 2021,
e. przeznaczenia nadwyżki bilansowej osiągniętej przez Spółdzielnię za rok 2021,
f. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalno-oświatowej Spółdzielni na rok 2022,
g. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
h. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok i sporządzenia oceny oraz raportu z tego badania,
i. zwrotu udziałów gotówkowych byłym członkom Spółdzielni, których członkostwo ustało w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. oraz ich następcom prawnym,
j. wypłat udziałów zwaloryzowanych byłym członkom Spółdzielni, których członkostwo ustało w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. oraz ich następcom prawnym,
k. zmiany statutu Spółdzielni w zakresie treści § 26 ust. 7,
l. uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółdzielni.
12. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
13. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał.
14. Zakończenie obrad.

_________________________
1 Ze względu na zaistniałą sytuację sanitarno-epidemiologiczną w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników Zebrania Przedstawicieli, a tym samym w celu skrócenia czasu trwania obrad Zebrania Przedstawicieli, jak również z uwagi na przekazanie Przedstawicielom przed Zebraniem Przedstawicieli - w związku z § 24 ust. 5 statutu Spółdzielni - materiałów sprawozdawczo-informacyjnych będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli - temat nie będzie referowany.
Z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli można nadto zapoznać się w siedzibie Spółdzielni - Opole, "Galeria Opolanin", Plac Teatralny 13.
                                                                                                                                                                                                          Zarząd Spółdzielni

 
Zasady obowiązujące uczestników Zebrania Przedstawicieli w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną:

1. Uczestnicy Zebrania Przedstawicieli przed wejściem na salę obrad zobowiązani są do zdezynfekowania rąk.
2. Środki do dezynfekcji rąk zapewnia Spółdzielnia.
3. Uczestnicy Zebrania Przedstawicieli powinni posiadać własne środki piśmienne (długopisy).
4. Uczestnicy Zebrania Przedstawicieli zobowiązani są do zachowania bezpiecznego dystansu od innych uczestników Zebrania Przedstawicieli.
5. Uczestnicy Zebrania Przedstawicieli zobowiązani są do zajęcia miejsca na sali obrad w miejscu wyznaczonym przez organizatora Zebrania Przedstawicieli i stosowania się do instrukcji i poleceń organizatora oraz pracowników obsługi Zebrania Przedstawicieli.

projekt i realizacja PRONETIX