"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
2024-06-07
ZARZĄD "SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻEZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26.06.2024 R. O G...
31.05 .2024 R. DZIEŃ WOLNY OD PRACY
2024-05-28
Dzień 31.05.2024 r. jest dniem wolnym od pracy w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZARZĄD
"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLU
ZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻE

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29.09.2020 R. O GODZ. 14.00
W OBIEKCIE SOCJALNYM PRZY UL. 1 MAJA 19 W OPOLU

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1.   Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania w składzie:    
      Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania.
2.   Wybór:
a.   Komisji Mandatowej,
b.   Komisji Skrutacyjnej,
c.   Komisji Uchwał.
3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz
      jego zdolności do obradowania i podejmowania uchwał - odczytanie
      protokołu Komisji Mandatowej.
4.   Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5.   Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za
      rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok
      2019.1
      Informacja o realizacji wniosków z Zebrania Przedstawicieli odbytego
      w dniu 26.06.2019 r.1
      Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji    
      Spółdzielni w roku 2016.
6.   Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019
      rok i ocena działalności Spółdzielni przez Radę Nadzorczą.1
7.   Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności SDH "Za Odrą"
      Sp. z o.o. w Opolu za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym
      Spółki za rok 2019.1
8.   Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni informacji           
      z lustracji Spółdzielni w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem 
      wniosków polustracyjnych.1 
9.   Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni informacji
      o Zebraniach Grup Członkowskich odbytych w dniach 01.09.2020 r. 
      i 02.09.2020 r.
10. Przedstawienie przez Zarząd:1
a.   programu działania Spółdzielni na rok 2020,
b.   propozycji uchwał.  
11. Dyskusja nad sprawami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą
      i Zarząd Spółdzielni.
      Zgłaszanie wniosków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a.   przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019,
b.   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za
      rok 2019,
c.    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019,
d.   udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółdzielni za rok 2019,
e.   przeznaczenia nadwyżki bilansowej osiągniętej za rok 2019 przez
      Spółdzielnię,
f.    rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego     
      z działalności Spółdzielni,
g.   uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz
      społecznej i kulturalno-oświatowej Spółdzielni na rok 2020,
h.   oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może
     zaciągnąć,
i.   upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni do wyboru firmy   
     audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
     Spółdzielni za 2020 rok i sporządzenia oceny oraz raportu z tego
     badania,
j.   zwrotu udziałów gotówkowych byłym członkom Spółdzielni, których
     członkostwo ustało w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. oraz ich
     następcom prawnym,
k.   wypłat udziałów zwaloryzowanych byłym członkom Spółdzielni, 
     których członkostwo ustało w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 
     oraz ich następcom prawnym,
l.   przyjęcia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni,
m. przyjęcia Regulaminu wyboru przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd
     Przedkongresowy.
13. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
14. Wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
15. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów członków Rady
     Nadzorczej Spółdzielni.
16. Zgłaszanie kandydatów na przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd
     Przedkongresowy.
17. Wybory przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy.
18. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów przedstawiciela
     Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy.
19. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
20. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał.
21. Zakończenie obrad.

_________________________
1 Ze względu na zaistniałą sytuację sanitarno-epidemiologiczną w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników Zebrania Przedstawicieli, a tym samym w celu skrócenia czasu trwania obrad Zebrania Przedstawicieli, jak również w związku z doręczeniem Przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni - zgodnie z §  23 ust. 5 statutu Spółdzielni - materiałów sprawozdawczo-informacyjnych będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli - temat nie będzie referowany.
Z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli można nadto zapoznać się w siedzibie Spółdzielni - Opole, "Galeria Opolanin", Plac Teatralny 13.
                                                                                                                                                                                                          Zarząd Spółdzielni

 
Zasady obowiązujące uczestników Zebrania Przedstawicieli w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną:

1. Uczestnicy Zebrania Przedstawicieli przed wejściem na salę obrad
    zobowiązani są do zdezynfekowania rąk oraz zakrycia nosa i ust przy
    pomocy maseczki ochronnej lub przyłbicy. Wymóg zakrycia nosa i ust
    obowiązuje w trakcie całości obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Środki do dezynfekcji rąk zapewnia Spółdzielnia, natomiast środki
    ochrony osobistej, tj.: maseczki ochronne, przyłbice i rękawiczki
    jednorazowe, uczestnicy Zebrania Przedstawicieli muszą zapewnić
    sobie we własnym zakresie.
3. Uczestnicy Zebrania Przedstawicieli powinni posiadać własne środki
    piśmienne (długopisy).
4. Uczestnicy Zebrania Przedstawicieli zobowiązani są do zachowania
    co najmniej 1,5 metrowego dystansu od innych uczestników Zebrania
    Przedstawicieli.
projekt i realizacja PRONETIX