"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

04.06.2021 r. DZIEŃ WOLNY OD PRACY
2021-06-02
Dzień 04.06.2021 r. jest dniem wolnym od pracy w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu...
NIE ŻYJE EUGENIUSZ HANUSEK
2021-04-06
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci EUGENIUSZA HANUSKA wielkiego miłośnika i nieodżałowanego propagatora szachów, wieloletniego Prezesa i Działacza O...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZARZĄD
"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLU
ZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻE

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26.06.2019 R. O GODZ. 15.00
W OBIEKCIE SOCJALNYM PRZY UL. 1 MAJA 19 W OPOLU

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania w składzie:
    Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania.
2. Wybór:
a. Komisji Mandatowej,
b. Komisji Skrutacyjnej,
c. Komisji Uchwał.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania  
    Przedstawicieli oraz jego zdolności do obradowania i podejmowania  
    uchwał - odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2018 wraz ze
    sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2018.
    Informacja o realizacji wniosków z Zebrania Przedstawicieli odbytego
    w dniu 21.06.2018 r.
    Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji 
    Spółdzielni w roku 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok
    i ocena działalności Spółdzielni przez Radę Nadzorczą.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności SDH "Za Odrą"
    Sp. z o.o. w Opolu za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem finansowym
    Spółki za rok 2018.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni informacji
    o Zebraniach Grup Członkowskich odbytych w dniach 28.05.2019 r. 
    i 29.05.2019 r.
9. Przedstawienie przez Zarząd:
a.  programu działania Spółdzielni na rok 2019,
b.  propozycji uchwał.  
10. Dyskusja nad sprawami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą
      i Zarząd Spółdzielni.
      Zgłaszanie wniosków.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a.  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2018,
b.  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok
     2018,
c.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,
d.  udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółdzielni za rok 2018,
e.  przeznaczenia nadwyżki bilansowej osiągniętej za rok 2018 przez
     Spółdzielnię,
f.   uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz
     społecznej i kulturalno-oświatowej Spółdzielni na rok 2019,
g.  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może
     zaciągnąć,
h.  upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni do wyboru firmy   
     audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
     Spółdzielni za 2019 rok i sporządzenia oceny oraz raportu z tego
     badania,
i.   zwrotu udziałów gotówkowych byłym członkom Spółdzielni, których
     członkostwo ustało w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. oraz ich
     następcom prawnym,
j.   wypłat udziałów zwaloryzowanych byłym członkom Spółdzielni, 
     których członkostwo ustało w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 
     oraz ich następcom prawnym,
k.  przyjęcia Regulaminu wyborów delegatów Spółdzielni na VII Zjazd
     Delegatów KZRSS "Społem",
l.   wyrażenia zgody na zbycie należących do Spółdzielni udziałów
     w Spółce SDH "Za Odrą" Sp. z o.o. w Opolu.
12. Zgłaszanie kandydatów na delegatów Spółdzielni na VII Zjazd
      Delegatów KZRSS "Społem".
13. Wybory delegatów Spółdzielni na VII Zjazd Delegatów KZRSS
     "Społem".
14. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów delegatów
      Spółdzielni na VII Zjazd Delegatów KZRSS "Społem".
15. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
16. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał.
17. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni

Z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni - Opole, "Galeria Opolanin", Plac Teatralny 13.
projekt i realizacja PRONETIX