"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ZWROT UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH
2018-07-10
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu uprzejmie informuje, iż Zebranie Przedstawi...
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
2018-06-05
ZARZĄD"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻEZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 21.06.2018 R. O GOD...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZARZĄD
"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLU
ZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻE

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 08.06.2017 R. O GODZ. 15.00
W OBIEKCIE SOCJALNYM PRZY UL. 1 MAJA 19 W OPOLU

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania w składzie:
    Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania.
2. Wybór:
a. Komisji Mandatowej,
b. Komisji Uchwał.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania  
    Przedstawicieli oraz jego zdolności do obradowania i podejmowania  
    uchwał - odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2016 wraz ze
    sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2016.
    Informacja o realizacji wniosków z Nadzwyczajnego Zebrania
    Przedstawicieli odbytego w dniu 11.03.2016 r., Zebrania Przedstawicieli
    odbytego w dniu 30.06.2016 r. i Nadzwyczajnego Zebrania
    Przedstawicieli odbytego w dniu 30.09.2016 r.
    Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Spółdzielni w
    roku 2013.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok i
    ocena działalności Spółdzielni przez Radę Nadzorczą.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności SDH "Za Odrą" Sp. z
    o.o. w Opolu za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki za
    rok 2016.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni informacji z lustracji
    Spółdzielni w 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem wniosków
    polustracyjnych.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni informacji o Zebraniach 
    Grup Członkowskich odbytych w dniach 16.05.2017 r. i 17.05.2017 r.
10. Przedstawienie przez Zarząd:
a.   programu działania Spółdzielni na rok 2017,
b.   propozycji uchwał.  
11. Dyskusja nad sprawami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą
     i Zarząd Spółdzielni.
     Zgłaszanie wniosków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a.  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2016,
b.  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok
     2016,
c.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016,
d.  udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Spółdzielni za rok 
     2016,
e.  udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółdzielni za rok 2016,
f.  przeznaczenia nadwyżki bilansowej osiągniętej za rok 2016 przez
    Spółdzielnię,
g.  rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z
    działalności Spółdzielni,
h.  uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
    i kulturalno-oświatowej Spółdzielni na rok 2017,
i.  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może
    zaciągnąć,
j.  upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni do wyboru biegłego rewidenta
    do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za
    2017 rok i sporządzenia oceny oraz raportu z tego badania,
k. zwrotu udziałów gotówkowych byłym członkom Spółdzielni, których
    członkostwo ustało w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. oraz ich
    następcom prawnym,
l.  wypłat udziałów zwaloryzowanych (w tym zaniechanych w roku 2016)
    członkom, byłym członkom Spółdzielni, których członkostwo ustało w
    okresie 23.03.2001 r. - 31.12.2016 r. oraz ich następcom prawnym,
m. zmiany statutu Spółdzielni w zakresie treści § 12 ust. 2,
n.  zmiany statutu Spółdzielni w zakresie treści § 23 ust. 1,
o.  zmiany statutu Spółdzielni w zakresie treści § 23 ust. 2,
p.  zmiany statutu Spółdzielni w zakresie treści § 25 pkt 16,
q.  zmiany statutu Spółdzielni w zakresie treści § 27 ust. 1,
r.   zmiany statutu Spółdzielni w zakresie treści § 29 ust. 1,
s.  zmiany statutu Spółdzielni w zakresie treści § 36 pkt 2,
t.  zmiany statutu Spółdzielni w zakresie treści § 43 ust. 1,
u.  zmiany statutu Spółdzielni w zakresie treści § 46 ust. 3,
v.  uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółdzielni.
13. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
14. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał.
15. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni

Z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni - Opole, "Galeria Opolanin", Plac Teatralny 13.
projekt i realizacja PRONETIX